ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋ ਅਜੀਬ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਸੀਬ ਲੱਗਦਾ

Viral

ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ ਤ ਰ ਨਾ ਕ ਸਾਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਸਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਸਟੇਜ ਪੁੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਂਢ ਦੋ ਸ਼ੀ ਕਿੱਲੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੂਣ ਦੇ ਕਾ ਰ ਨ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਿਮੋਸੀਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਾਂਡ ਦਾ ਨਮਾ ਜੰਮਾ ਬੱਚਾ 35-40 ਕਿੱ ਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਜਨ ਰੱਖ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਦੋਸਤੋ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਾਂ ਡ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇ ਹ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੌ ੜ ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾ ਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈੰਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *