ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰਾ ਘਟੀਆ ਖਾਣੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

Viral

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਸਾਡਾ ਸ਼ ਰੀ ਰ ਜਿਓੰਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈਂ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੌਂਕ ਜਾਉਗੇ।ਦੋਸਤੋ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱ ਚ ਲੋਕ ਔਕਟੋਪਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਕਟੋਪਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀ ਵ ਹੈ।ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਜੀ ਉਂ ਦਾ ਔਕਟੋਪਸ ਖਾਣਾ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅ ਟ ਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਗੋ ਮੱਛਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।ਇਹ ਮਛਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹ ਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਮੱਛਲੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ ਹਿ ਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ

ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਯੋਰੋਪ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਥੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇ ਹ ਨਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇ ਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਈਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਨ ਤੱਕ ਗੁਆਉਣੀ ਪ ਈ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਮਗਿੱਦੜ ਆਮ ਹੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚ ਮ ੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਚਮਗਿੱਦੜ ਅਤੇ ਸ ਬ ਜ਼ੀ ਆਂ ਦਾ ਸੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਮਗਿੱਦੜ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇ ਸ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਨ ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਾਣੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *