ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਬੈਠੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਤੀ ਵਾਇਰਲ

Viral

ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੁ ਹਾ ਗ ਰਾ ਤ ਦੇ ਸ ਮੇਂ ਲਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਓਸਦੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲਵ ਮੈ ਰਿ ਜ ਇੱਕ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਨ ਹੀਂ ਸੀ ।ਲੜਕਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀ ੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਦਾ ਸ ਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਪੂਰੀ ਸੱਜ ਧੱ ਜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿ ਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਜਿ ਸ ਮ ਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦਮ ਹੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੜੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨੀਮ ਨਾ ਲੱ ਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇ ਹ ਚੱਕਰ ਆਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜਾ ਥੋ ੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾੜੀ ਲਾ ੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ ਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰ ਕਾ ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *