ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖੋ ਗੁੰ ਡਾ ਗ ਰ ਦੀ ਗੁੰ ਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਭਿ ੜੇ ਸਿੰਘ

Uncategorized Viral

ਅੱਜ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੌਲ ਤ ਣਾ ਅ ਪੂ ਰ ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਵੱਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿ ਰੋ ਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਕ ਹਾਸੁ ਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਂ ਗ ਲ ਵੱ ਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧ ਮ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋ ਆ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾ ਖਿ ਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋ ਇ ਲਾ ਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾ ਲ ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿ ਗ ੜ ਰਹੀ ਸੀ

ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿ ਗ ੜ ਦੀ ਸਿ ਹਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇ ਲਾ ਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾ ਲ ਤ ਸ ਹੀ ਹੋਈ ਪਰ ਜਦੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਉ ਸੰਜੀਵਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਿਸ ਗਿਆ ਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋ ਉਸ ਤੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀ ਜਦ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ ਦ ਸ ਲੂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇ ਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋ ਤਾ ਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿ ਲਾ ਫ ਕਾ ਰ ਵਾ ਈ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮ ਕੇ ਰੋ ਸ ਪ੍ਰ ਦਰ ਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿ ਲਾ ਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾ ਅਰੇ ਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *