ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਦੇ ਖੌ ਫ ਲੋਕਾਂ ਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸੇ ਬਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

Viral

ਕਰੋਨਾ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਂ ਗੂ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖੌ ਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਹ ਰ ਕ ਤ ਵਿੱਚ ਆਉਦਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸ ਬੰ ਧੀ ਲੋਕਾ ਦਿਆ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਤੋ ਬ ਚਾਅ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਦਿਆ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖ ੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੈ ਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾ ਦਿਆ ਘਰਾ ਵਿੱਚ ਚੈ ਕਿੰ ਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ

ਉਹਨਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 89 ਡੇਂ ਗੂ ਪੀ ੜ ਤ ਮ ਰੀ ਜਾ ਦੀ ਪੁ ਸ਼ ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋ ਗਲੀ ਮਹੁੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰਾ ਨੂੰ ਮਾ ਰ ਨ ਲਈ ਸ ਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜਦੋ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇ ਗੂ ਪੀ ੜ ਤ ਕੇ ਸ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਰੰਤ ਉਸਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਰਾਹੀ ਡੇ ਗੂ ਮੱਛਰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਖੂ ਨ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਤਾ ਜੋ ਇਸ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਨੂੰ ਫੈ ਲ ਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ ਰੀਰਕ ਸ ਮੱਸਿਆ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇ ਲਾ ਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *